V projektu „S teboj lahko…” bomo razvili in pilotno preizkusili vse štirih skupine storitev po ZSVI: usposabljanje za samostojno življenje, vseživljenjsko učenje, prebivanje s podporo in ohranjanje socialne vključenosti starejših invalidov, s poudarkom na tretji skupini storitev prebivanja s podporo. V projekt bomo vključili 53 uporabnikov. Predvidoma jih bo 38 iz Maribora in okolice ter 15 iz Zasavja. Osnovni kriteriji za vključitev bodo: njihova želja po samostojnem bivanju s podporo ter strokovna ocena zmožnosti njihovega samostojnega bivanja s podpornimi storitvami socialnega vključevanja, ki so v povprečnem trajanju nižjem od 2 ur na dan. Zagotovili bomo, da še vsaj 1 mesec po zaključku programa teh 53 uporabnikov ne bo vključenih v institucionalno varstvo. Možnost samostojnega življenja s podporo bo krepilo njihov občutek lastne vrednosti, odgovornosti in dejansko zmožnost živeti kot si želiš, s čimer bi tudi družbi pokazali, da se da, če se hoče. Zgradili bomo podporno okolje v Mariboru z okolico in Zasavju (mrežo izvajalcev storitev), ki bo omogočila čim daljše bivanje invalidov v skupnosti, kje lahko ohranjajo svoj JAZ, živijo, delajo, kot hočejo in si želijo. Z vnaprej načrtovano komunikacijo z javnostjo, bomo s projektom podirali stereotipe o nezmožnostih uporabnikov, jih opolnomočili in pokazali družbi, kaj vse zmorejo. Ozavestili bomo lokalno skupnost o pomenu tega, da so občine prijazne invalidom ne le v odpravljanju arhitektonskih ovir, ampak tudi v odpravljanju ovir v glavah ljudi. Da postanejo odprti in spoštujejo vsakega človeka, mu pomagajo, ga podprejo, kjer le lahko, s ciljem njegove čim daljše samostojnosti in bivanja izven institucij. V projekt nameravamo vključiti tudi tiste invalide, ki niso zmožni samostojnega bivanja, a bi jim predvsem podporne storitve vseživljenjskega učenja in pri starejših od 65 let storitve vključenosti starejših invalidov lahko povečale kakovost bivanja, življenja. Ti invalidi bodo povečevali število 53 uporabnikov vključenih v projekt, ki je glavni kazalnik učinka. S tem bomo omogočili dostopnost storitev socialnega vključevanja čim širšemu krogu uporabnikov iz vseh ciljnih skupin projekta in preizkusili različne načine izvajanja le-teh.

Kategorije: NOVICE