Namen projekta je razviti, preizkusiti in zagotoviti storitve socialnega vključevanja invalidov ter prispevati k oblikovanju podpornega okolja (mreže izvajalcev storitev) za opolnomočeni vstop invalidov v družbo in jim s tem omogočiti, da ob ustrezni pomoči in podpori čim dlje ostanejo v svojem lokalnem okolju oziroma skupnosti. Projekt se bo izvajal v vzhodni kohezijski regiji Slovenije s poudarkom na Mariboru z okolico ter Zasavju.

Cilji projekta so:
– vključiti 53 uporabnikov z odločbo po ZSVI, zmožnih samostojnega življenja v skupnosti s podporo,
– razviti nabor, vsebino in pogoje za izvajanje storitev socialnega vključevanja invalidov,
– implementirati in preizkusiti storitve socialnega vključevanja, ki bodo prispevale k opolnomočenju oseb iz ciljne skupine za uspešnejše vključevanje v skupnost,
– spodbuditi oblikovanje mrež razvijalcev in izvajalcev storitev socialne vključenosti invalidov,
– vključene osebe iz ciljne skupine opolnomočiti za samostojnejše življenje ter izboljšati njihove možnosti za večjo socialno vključenost,
– zagotoviti dostopne in kakovostne storitve (z razvito mrežo izvajalcev) ob upoštevanju individualnih potreb vključenih oseb,
– ustvariti mrežo ponudnikov storitev (pridobiti informacije o delovanju institucij, NVO, posameznikov, v praksi preizkusiti kvaliteto njihovih storitev) in katalog storitev
– v projekt primarno vključiti 53 oseb, ki so zmožne samostojnega življena s podporo ter poleg njih sekundarno še vsaj 10 ostalih invalidov po ZSVI starejših od 65 let ali invalidov po ZSVI, ki že imajo osebno asistenco, a jim manjkajo vključujoče aktivnosti v družbi (razvoj in preizkušanje storitev vseživljenjskega učenja ali/in ohranjanje socialne vključenosti starejših invalidov); zagotoviti, da 53 primarno vključenih posameznikov vsaj en mesec po zaključku projekta ne bodo vključeni v kakršnokoli obliko institucionalnega varstva,
– zaposliti 1 koordinatorja projekta, 1 strokovnega vodjo projekta, 1 administratorja projekta in 1 dodatnega strokovnega delavca, ki sestavljajo ožji tim projekta,
– v širši tim projekta vključiti še ostale kompetentne zaposlene VDC Polž in VDC Zagorje ob Savi, ki bodo pripomogli k uspešni uresničitvi namena in ciljev projekta,
– razviti in preizkusiti izobraževalni program za neposredne izvajalce storitev ter oblikovati seznam potrebnih kompetenc za izvajalce,
– v projekt vključiti vsaj 150 izvajalcev neposrednih podpornih storitev (SSE-A), jih izobraziti in kontinuirano, ažurno spremljati, evalvirati opravljeno delo,
– ozavestiti svojce invalidov po ZSVI o pomenu čim bolj samostojnega življenja njihovih “otrok” in sprejetja, da so odrasli, “da jih pustijo Živeti”, da je njihov denar res njihov…,
– razmejiti podporne storitve socialnega vključevanja od storitev osebnih asistentov, storitev varstveno delovnih centrov ter ostalih socialnovarstvenih storitev, programov,
– razviti in preizkusiti informacijski sistem za kakovostno, ažurno evidentiranje storitev SV, sprotne evalvacije in spremljanje zadovoljstva tako uporabnikov kot izvajalcev storitev,
– izvajanje storitev SV podpreti s sistemom kakovosti, s ciljem upoštevanja PDCA-ja v vseh procesih in postavitve kazalnikov za spremljanje uspešnosti izvajanja storitev,

Kategorije: NOVICE