Projekt “S teboj lahko…” smo predstavili tudi v novembrski številki Sončnika. Sončnik vsak mesec izdaja Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije Sonček. Vsebine so namenjene ozaveščanju širše javnosti z aktualnim dogajanjem na področju socialnega varstva.

V nadaljevanju sledi objavljeno besedilo, ki ga je pripravila strokovna delavka na projektu, Danijela Majcenovič Cipot, univ. dipl. soc.

 Zmorem, znam, lahko…. In še marsikatera beseda bi se našla, s katero nas večina vsakodnevno krepi svojo samopodobo, svoj jaz. Premalo se zavedamo, da te besede za vse ljudi niso tako samoumevne. Pa ne toliko, ker ne bi zmogli in znali, čeravno tudi pri tem lahko zaradi primanjkljajev na različnih področjih nastajajo prepreke.  Bolj zato, ker starši, skrbniki, okolica, družba, kaj hitro ‘ve’, kaj nekdo potrebuje, kaj je zanj dobro. Premalo pa poslušamo in smo odprti za to, česa si oseba želi.

‘S teboj lahko’ je akronim projekta, ki ga v VDC Polž skupaj s partnerji pilotno izvajamo v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija s poudarkom na Mariboru z okolico in Zasavju in ga sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, Evropski socialni sklad.

CILJ PROJEKTA

Namen projekta je razviti, preizkusiti in zagotoviti storitve socialnega vključevanja po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI). Skupaj z VDC Zagorje in seveda osebami, ki so se odločile sodelovati v projektu, tako razvijamo nabor storitev, ki bi jim omogočil izbrati tiste oblike pomoči in podpore, ki so po meri posameznika in s pomočjo katerih bi le-ti lahko čim samostojneje bivali. V projektu bomo preizkusili vse štiri skupine storitev po ZSVI: usposabljanje za samostojno življenje, vseživljenjsko učenje, prebivanje s podporo in ohranjanje socialne vključenosti starejših invalidov, s poudarkom na storitvah prebivanja s podporo, saj je naš skupni cilj, da osebe z invalidnostmi ob ustrezni podpori, ki je tudi sistemsko urejena, čim dlje bivajo v svojem primarnem okolju v skupnosti in ne potrebujejo vključitve v druge oblike institucionalnega varstva.

Naš cilj je razviti mrežo izvajalcev storitev v lokalnem okolju, ki bi osebam z invalidnostmi nudile ustrezno podporo v njihovem domačem okolju izven časa, ko so vključeni v druge oblike varstva, vodenja ali zaposlitve, to je ob popoldnevih ali vikendih, ko so možnosti vključevanja v socialno okolje še manjše. Mreža temelji na laičnih izvajalcih, ki so sočloveku pripravljeni ponuditi pomoč, usmerjanje in podporo pri preprostih opravilih, kot recimo plačevanje položnic, načrtovanje porabe denarja, pomoč pri nakupovanju, spremstvo k zdravniku, urejanje osebne izkaznice, ki je potekla, obisk kina, prireditve ali koncerta, ki si ga oseba želi obiskati, pomoč pri načrtovanju jedilnika, učenje priprave novih jedi, itd. Hkrati je naš cilj v to mrežo vključiti tudi izvajalce obstoječih programov in aktivnosti ter tako zagotoviti osebam z invalidnostmi spekter kakovostnih in dostopnih storitev, ki bi jim omogočale kvalitetno preživljanje prostega časa, učenje spretnosti in veščin, ki so zanje pomembne, ter izboljšale njihove možnosti za večjo samostojnost in socialno vključenost.

ZA KOGA…

Ciljne skupine projekta so osebe, ki imajo status invalida po ZSVI, torej osebe z motnjami v duševnem razvoju, z avtističnimi motnjami, gluhoslepi, osebe z zmerno do hudo možgansko poškodbo ali okvaro in težje gibalno ovirane osebe, ki se zaradi invalidnosti ne zmorejo same vključevati v družbo in si zagotavljati socialne varnosti. Skupno pa jim je, da imajo željo prebivati samostojno v domačem okolju in bi to s podpornimi storitvami tudi zmogle. V projekt bo vključenih 53 uporabnikov, to številko pa si želimo povečati in preizkusiti storitve tudi s tistimi, ki samostojnega prebivanja zaenkrat niso zmožni oz. potrebujejo več podpore in pomoči, storitve socialne vključenosti pa bi povečale kvaliteto njihovega bivanja, življenja. Zavedamo se, da so mnoge osebe z invalidnostmi iz ciljnih skupin že vključene v dejavnosti varstveno delovnih centrov oz. druge organizacije in društva, s katerimi smo navezali sodelovanje. Poseben izziv nam predstavljajo tisti, ki ostajajo doma, kjer zanje po svojih najboljših močeh skrbijo svojci, sorodniki, skrbniki, vendar ne dobijo ustrezne spodbude in podpore, da bi lahko zaživeli samostojneje, v skladu s svojimi željami. Želimo si, da bi glas o našem projektu dosegel tudi njih.

AKTIVNOSTI

Projekt smo pričeli izvajati maja 2020 in do sedaj izvedli kar nekaj aktivnosti, med katerimi je bila vsekakor najodmevnejša okrogla miza na temo: »Socialno vključevanje in socialna vključenost invalidov po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov«, ki je potekala oktobra 2020 v VDC Polž Maribor. Na njej so sodelovali Peter Svetina, Varuh človekovih pravic RS in častni ambasador projekta ‘S teboj lahko’, Tanja Dular, MDDSZ, v. d. direktorice Direktorata za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Vojko Breznik, MDDSZ, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja – skrbnik projekta, Lidija Šestak Zorič, predsednica društva Sonček, Martin Benko, predsednik Medobčinskega društva sožitje, mag. Jasmina Breznik, direktorica VDC Polž Maribor in Tanja Berlot, VDC Polž Maribor, strokovna vodja projekta.

Gospa Tanja Dular je poudarila, da je bilo v zadnjih letih precej pomembnih premikov na področju invalidskega varstva – uredilo se je področje slovenskega znakovnega jezika, zaposlovanja in izenačevanja možnosti invalidov, v zadnjih dveh letih pa tudi področje osebne asistence in socialnega vključevanja invalidov. Izpostavila je, da gre pri socialnem vključevanju za nudenje podpore in usmerjanje uporabnika, da sam oz. z minimalno pomočjo naredi tisto, česar si sam želi. Storitve socialnega vključevanja je potrebno zastaviti tako, da nas bodo pripeljale do nabora storitev, kaj večina uporabnikov potrebuje in na kak način. S tem bo osebam z invalidnostmi omogočeno samostojnejše življenje in vključevanje v družbo.

Gospod Peter Svetina je izpostavil, da je ena izmed pravic invalidov, ki izhaja iz Konvencije o pravicah invalidov, življenje v skupnosti in da je Zakon o socialnem vključevanju invalidov na tem področju premaknil stvari naprej. Z dobrim naborom storitev bo osebam z invalidnostmi dana možnost izbire, ali bodo koristili storitve v skupnosti ali bodo izbrali bivanje v instituciji. Tukaj pa vidi izziv, saj bo potrebno narediti velik premik v glavah v smeri deinstitucionalizacije. »Šele takrat bomo naredili korak naprej kot država in družba,« pravi Peter Svetina.

Gospa Lidija Šestak Zorič in gospod Martin Benko sta bila mnenja, da morajo biti storitve socialnega vključevanja zastavljene tako, da bodo osebe lahko v skupnosti, v svojem domu in domačem okolju uresničevale svoje individualne potrebe. S tem ciljem bi bilo potrebno stvari urediti tako, da bi lahko osebe z invalidnostmi koristile pravice po različnih zakonih – npr. za del storitev osebnega asistenta, za del pa izvajalca socialnega vključevanja, kar pa se trenutno izključuje. Gospod Benko je še izpostavil, da bo tukaj potrebnega tudi veliko dela s starši, ki pogosto ne želijo, da se posega v intimo družine, ter da predstavlja poseben izziv dostopnost teh storitev ljudem iz različnih okolij, pri čemer vidi kot ključno tudi vlogo lokalnih skupnosti.

V nadaljevanju so se gostje dotaknili ovir, katere vidijo na poti do socialnega vključevanja invalidov, kot npr. slabši gmotni položaj teh oseb, pomanjkanje primernih stanovanj za življenje v skupnosti, nedostopnost stanovanj, neenake možnosti dostopa do informacij, pomanjkanje znanja za obvladovanje moderne tehnologije… Vendar so bili enotni, da lahko storitve socialnega vključevanja, ki jih preizkušamo v projektu S teboj lahko, predstavljajo pomemben korak k uresničitvi možnosti za samostojno življenje vseh oseb z invalidnostmi. Država se je s sprejetjem Zakona o socialnem vključevanju invalidov zavezala, da bo zagotavljala sredstva za izvajanje teh storitev. Da pa bomo funkcionirali kot vključujoča družba, je ena glavnih nalog nas vseh, da čim bolj ozaveščamo ljudi, kakšne možnosti imajo. In da na vseh nivojih vzpostavljamo pogoje za uresničevanje teh možnosti.

Projekt S teboj lahko in Zakon o socialnem vključevanju invalidov predstavljata vsakemu izmed nas izziv, da presežemo dosedanjo miselnost in se začnemo resnično obnašati in delovati kot vključujoča družba, družba enakih možnosti za vse državljane. Vsak izmed nas lahko in mora narediti korak naprej na skupni poti v lepši in prijaznejši jutri. In tisti, ki nam je bila dana priložnost da zmoremo, znamo in lahko, moramo biti trdna opora in pomoč vsem, ki tega ne zmorejo sami.

Celotno revijo Sončnik najdete na spletni strani: https://www.soncek.org/o-soncku/literatura-in-publikacije/soncnik/

                                                                                         

Kategorije: BLOG