Projekt » S teboj lahko…« je sofinanciran iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9 prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, 9.2. prednostne naložbe »Izboljšanje dostopa do cenovno ugodnih trajnostnih in visoko kakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega interesa« in 9.2.1. specifičnega cilja »Pilotno preizkušeni pristopi za boljšo integracijo storitev dolgotrajne oskrbe«.

Projekt »S teboj lahko…« sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, Evropski socialni sklad.